...دختری تنها در همین نزدیکی

من پر از یا لیتنا ام ......

تو کجایی من کجایم....؟

یا لیتنا کنا معک.......

خط خطی شده دریکم آذر ۱۳۹۱ توسط desperategirl| |


Design By : Night Skin